Informatii de interes general

 

DREPTUL LA INFORMARE
al clientului final de energie electrică/gaze naturale
Stimate client final,
Prin lege, aveţi dreptul de a fi informat, în relaţia dumneavoastră cu MEGACONSTRUCT S.A.
Aveţi dreptul să cereţi şi să primiţi, gratuit, înainte de semnarea contractului de furnizare, o copie a acestuia şi a condiţiilor standard de furnizare a serviciului, după caz.
Înainte de semnarea contractului de furnizare, MEGACONSTRUCT S.A. are obligaţia de a vă pune la dispoziţie, în scris, următoarele informaţii:
• etapele şi documentele necesare pentru încheierea unui contract de furnizare;
• ofertele-tip pentru care puteţi opta, după caz;
• contractul corespunzător ofertei alese, după caz;
• preţurile şi tarifele practicate.
Verificaţi înainte de semnare dacă în contractul primit sunt incluse cel puţin următoarele informaţii:
• identitatea şi adresa furnizorului;
• serviciul furnizat, nivelurile de calitate a serviciului oferit şi continuitatea în alimentare, precum şi termenul de începere a derulării contractului;
• preţul/tariful aplicabil;
• durata contractului, condiţiile de reînnoire/prelungire a contractului şi de întrerupere temporară a alimentării cu energie electrică/gaze naturale, dreptul de denunţare unilaterală a contractului;
• compensaţiile/despăgubirile şi modalitatea de rambursare aplicabilă în caz de nerespectare a nivelurilor de calitate a serviciului prevăzut prin contract, după caz;
• modalităţi de iniţiere a procedurilor de soluţionare a litigiilor şi informaţii privind procedura de soluţionare a plângerilor clienţilor finali;
• penalităţile pe care trebuie să le plătiţi dacă nu respectaţi prevederile contractuale.
Furnizorul dumneavoastră MEGACONSTRUCT S.A. are obligaţia de a vă oferi, la cerere, prin intermediul punctelor unice de contact, un exemplar tipărit al procedurii privind obligaţia furnizorilor de energie electrică şi gaze naturale de soluţionare a plângerilor clienţilor finali.
Furnizorul dumneavoastră MEGACONSTRCUT S.A. este obligat să vă informeze în legătură cu orice modificări ale preţurilor, modului de facturare, de încasare sau ale altor condiţii din contract, în mod direct şi în timp util, într-un mod transparent şi uşor de înţeles.
Dacă nu sunteţi de acord cu modificările anunţate, aveţi dreptul de a renunţa la contract, respectând prevederile contractuale şi legale în vigoare.
Dacă dreptul dumneavoastră de a fi informat vă este încălcat, vă puteţi adresa Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.
AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
Str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, Bucureşti, România
Număr gratuit: 0800800410;
fax: 021.312.43.65
E-mail: info@anre.ro;
website:www.anre.ro

ATENTIE !!!

Textele legale prezentate pe site-ul S.C MEGACONSTRCUCT S.A sunt o reproducere neoficiala a actului original, care, dupa caz, a suferit mai multe modificari, dar care nu au fost republicate in Monitorul Oficial al Romaniei, avand numai un caracter informativ.
S.C MEGACONSTRUCT S.A nu isi asuma raspunderea pentru consecintele juridice generate de folosirea acestor texte legale.

Informatii de interes general

  • LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012 Legea energiei electrice si a gazelor naturale, emisa de Parlamentul Romaniei si publicata in MO, Partea I, nr. 485 din 16.07.2012, cu modificarile si completarile ulterioare
  • Hotarirea 1240/2012 pentru aprobarea regulilor procedurale privind condiţiile şi termenii referitori la durata, conţinutul şi limitele de exercitare a drepturilor de uz şi servitute asupra proprietăţilor private afectate de obiectivul/sistemul din sectorul gazelor naturale, a convenţiei-cadru, precum şi a regulilor procedurale pentru determinarea cuantumului indemnizaţiilor şi a despăgubirilor şi a modului de plată a acestora, emisa de Guvernul Romaniei si publicata in MO, Partea I, nr. 885 din data de 27 decembrie 2012
  • Informare consumatori care beneficiaza de scutirea directa de la plata accizelor pentru gazele naturale
  • Anexa 23 - Codul Fiscal - notificare scutire de la plata accizei
  • Ordinul 29 din 26 iunie 2016 pentru aprobarea regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clientii finali;
  • ORDIN nr. 106 din 22 octombrie 2014 privind modalităţile de informare a clienţilor finali de către furnizorii de gaze naturale cu privire la condiţiile comerciale de furnizare a gazelor naturale, emis de ANRE si publicat in MO, Partea I, nr. 781 din data de 27 octombrie 2014
  • ORDIN nr. 179 din 16 decembrie 2015 pentru aprobarea Procedurii privind verificările şi reviziile tehnice ale instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, emis de ANRE si publicat in MO, Partea I, nr. 969 din data de 28 decembrie 2015